Idea and design: Christos Tousis, 2018
Materials: Yton, Stone, seaweed, dried melon peel
Size: 20x15x30 cm